Jak zamówić tłumaczenie?

Prześlij

Prześlij dokument do wyceny przez formularz na stronie lub pocztą elektroniczną. W mailu zamieść te same informacje, które są wymagane w formularzu – umożliwi mi to szybką i adekwatną wycenę.

Zaakceptuj

Zaakceptuj przesłaną mailem ofertę. Jeśli tłumaczenie ma być wysłane kurierem/pocztą lub mailowo jako dokument elektroniczny, zapłać z góry przelewem. Koszt wysyłki jest doliczany do ceny tłumaczenia.

Odbierz

Odbierz tłumaczenie w umówionym terminie. Jeżeli potrzebujesz potwierdzenia zgodności tłumaczenia z oryginałem, przynieś ze sobą dokument oryginalny.

Zapłać

Zapłać przy odbiorze tłumaczenia w biurze. Możesz zapłacić kartą płatniczą lub gotówką. Wystawiam paragony lub faktury VAT.


Formularz wyceny

Prześlij mi plik do wyceny przez formularz lub na adres agata.biernacka@as-tra.pl. Gwarantuję poufność wysłanych dokumentów i odpowiedź do końca dnia roboczego.

  Zamawiający

  Tłumaczenie na język:

  angielskiniemieckipolski

  Rodzaj tłumaczenia:

  zwykłepoświadczone (przysięgłe)

  Termin:

  tak szybko, jak to możliwenajpóźniej do

  odbiór:

  osobistydrogą mailową (podpis elektroniczny)wysyłka krajowawysyłka zagraniczna

  Liczba egzemplarzy:

  Dodaj pliki

  Dodatkowe informacje

  Często zadawane pytania

  Tłumaczenie poświadczone (tzw. „przysięgłe”) jest tłumaczeniem sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. Poświadcza on zgodność wykonanego tłumaczenia z oryginałem lub kopią dokumentu wyjściowego przez klauzulę poświadczającą i własnoręczny podpis. Każda strona tłumaczenia jest opatrzona odciskiem okrągłej pieczęci zawierającej imię i nazwisko tłumacza przysięgłego oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.

  W przeciwieństwie do tłumaczenia poświadczonego, do którego sporządzenia uprawniony jest wyłącznie tłumacz przysięgły, tłumaczenie zwykłe może wykonać każdy tłumacz.  Tłumaczenie takie przekazywane jest w formie dokumentu tekstowego drogą mailową.

  Kwalifikowany podpis elektroniczny stanowi sposób uwierzytelniania dokumentów w postaci elektronicznej. Zawsze przypisany jest do konkretnej osoby i służy do jej identyfikacji. Tłumaczenie poświadczone opatrzone takim podpisem przesyłane jest pocztą elektroniczną jako plik pdf i w takiej postaci należy je przekazać do docelowego organu (a nie w formie wydruku). Nie zawiera ono odcisku pieczęci tłumacza. Każdy program do odczytu plików pdf jest aktualnie w stanie sprawdzić ważność podpisu elektronicznego.

  W przypadku tłumaczeń w formie dokumentów elektronicznych zawsze warto upewnić się, czy organ, do którego mają być skierowane, akceptuje je w takiej formie. W przypadku wątpliwości można powołać się na art. 18 ust. 1a Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1326), zgodnie z którym to przepisem jest to dozwolona forma wykonywania tłumaczeń poświadczonych.

  Podstawą wyceny tłumaczenia jest liczba stron. Fizyczna strona A4 może jednak zawierać bardzo różną liczbę znaków w zależności od rozmiaru czcionki, ustawień interlinii, odstępów między akapitami, szerokości marginesów itp. W związku z tym w branży tłumaczeniowej od lat stosuje się strony rozliczeniowe, które są równoważne określonej liczbie znaków ze spacjami. Łączną liczbę znaków całego dokumentu dzieli się zatem na strony rozliczeniowe i na tej podstawie określa cenę tłumaczenia.

  W przypadku tłumaczeń zwykłych przyjęta przeze mnie strona rozliczeniowa obejmuje 1500 znaków ze spacjami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości przy tłumaczeniach poświadczonych strona rozliczeniowa obejmuje 1125 znaków ze spacjami. Przy wycenie tłumaczenia poświadczonego uwzględnia się również dodatkowe elementy, takie jak opisy elementów graficznych, zabezpieczeń dokumentu, podpisów czy adnotacji odręcznych, które tłumacz przysięgły ma obowiązek zamieścić w postaci uwag w tekście i wliczyć do ogólnej liczby znaków tłumaczenia.

  Nie bez znaczenia jest również tryb pracy tłumacza (zwykły, czyli do 6 stron na dobę, lub ekspresowy) oraz tematyka tekstu. Teksty, których tłumaczenie wymaga wiedzy specjalistycznej, znacznego nakładu pracy (np. przy odczytywaniu odręcznie wypełnionych formularzy), konsultacji ze znawcą przedmiotu lub języka specjalistycznego, mogą wiązać się ze wzrostem ceny usługi tłumaczeniowej.

  Jeżeli klient życzy sobie, aby w klauzuli poświadczającej widniał zapis o zgodności tłumaczenia z oryginałem, najpóźniej przy odbiorze tłumaczenia musi okazać dokument oryginalny. Tłumaczenia poświadczone mogą być jednak wykonywane na podstawie kopii – wówczas w klauzuli tłumacza poświadczona zostaje zgodność tłumaczenia z kopią dokumentu. W takich przypadkach wystarczy przesłać skan lub wyraźne zdjęcie dokumentu. Warto dowiedzieć się, czy organ, do którego ma być skierowane tłumaczenie, wymaga tłumaczenia na podstawie oryginału.

  Polityka prywatności

  Niniejsza polityka prywatności została opracowana w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest AsTra Agata Biernacka z siedzibą pod adresem 01-002 Warszawa, ul. Nowolipie 25/29, NIP 7123081235.

  Dane kontaktowe:
  Adres do korespondencji: ul. Pańska 96/83, 00-837 Warszawa
  Adres e-mail: agata.biernacka@as-tra.pl

  Twoje dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych są:
  1) Twoja zgoda, o ile zostanie wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2) konieczność wykonania zawartej z Tobą umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3) obowiązek prawny, np. związany z prowadzeniem repertorium tłumacza przysięgłego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4) prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochroną przed spamem.

  Twoje dane przetwarzane są przede wszystkim w celu przygotowania oferty i realizacji usługi tłumaczenia, jak również do celów rejestrowych i rozliczeniowych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak możliwość przesłania oferty i realizacji usługi tłumaczenia zależy od podania Twoich danych osobowych.

  Twoje dane osobowe przetwarzane są przez okres, w którym będzie istniała podstawa prawna przetwarzania tych danych, a więc do chwili, w której:
  1) cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli była ona podstawą ich przetwarzania,
  2) wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania był uzasadniony interes administratora,
  3) ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
  4) na administratorze przestanie ciążyć obowiązek prawny, który zobowiązywał go do przetwarzania Twoich danych osobowych,
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w konkretnej sytuacji i co nastąpi później.

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych stosowane są odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, które zabezpieczają dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych oraz ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

  Przysługuje Ci prawo do:
  1) żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
  2) żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3) żądania przeniesienia danych do innego administratora,
  4) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeżeli była ona podstawą ich przetwarzania, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  5) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

  W związku z prowadzoną działalnością Twoje dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, m.in. podmiotom zapewniającym obsługę płatności kartą, dostawcom usług hostingowych lub biuru rachunkowemu.